Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR 9101710420006042124913779
BIC: PIRBGRAA